مطالب شیمی
 

بسمه تعالي

 مسابقه جدول علمي درس شيمي سال اول دبيرستان ( فصل سوم تا صفحه 95 )

كليه دانش آموزان پايه اول متوسطه شهرستان سلسله مي توانند در حل جدول شركت نمايند و تا مورخه 20 / 1 / 89 نسبت به حل جدول و تحويل  آن به آموزشگاه خود اقدام نمايند در ضمن به 10 نفر از بين شركت كنندگان كه جدول را به طور كامل و صحيح حل كرده باشند به قيد قرعه جوايز ارزنده اي اهداء مي گردد .


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

  *

 *

 

 *

 

 

 

 

 *

 

 

 *

 *

 

3

 

 

 

 

 

 

 *

 

 

 *

 

 

 *

 

4

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 *

 *

 

 

 

 

5

 

 

 *

 

 

 

 

 *

 

 

 *

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 *

 

 

 *

 

 

 

 

7

 *

 

 

 

 *

 

 

 *

 

 

 *

 

 

 *

 

8

 

 

 *

 

 

 *

 *

 *

 *

 

 

 

 *

 *

 

9

 

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 *

 

 

10

 *

 *

 *

 

 *

 

 

 

 *

 

 *

 

 

 

 *

11

 

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 *

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 *

 

 *

 

 

 

 

 *

 

 

 

 *

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 *

 *

 

 *

 

 *

 

 

 *

 *

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افقــي

1ـ كدام لايه زمين از سيليكات منيزيم وآهن تشكيل مي شود ـ منابعي كه خود را به طور طبيعي ترميم و تكميل مي كنند 2ـ دردناك  ـ عدداتمي سديم 3ـ يكي از شبه فلزات است ـ تعجب زنانه ـ  شراب4 ـ يكي از منابع تجديد پذير است ـ  كلمه سياها درهم ـ واكنش پذير ترين فلز است5 ـ از واكنش گاز اكسيژن وگاز هيدروژن توليد مي شود ـ نام لاتين آهن است ـ دوحرف ذج ـ جاي گرفتن ،جاگيرشدن 6ـ نماد شيميايي اين عنصربارنگ قرمزنوشته شده و يك حرفي  است ـ  ازچپ به راست  به معني چهره و رخ است ـاين فلز با آلومينيم همنشين است ولي دراينجا بايك حرف كمتر7ـ آن را با دماسنج اندازه گيري  مي كنند ـ آخرين رمق ـ نام شهري دركرمان ـ  پول ژاپني 8 ـ دراين ماه امتحانات نوبت اول گرفته مي شود ـ ازجدايي ها شكايت مي كند ـ حركت آب در دريا 9ـ بايكي ارتباط تلفني برقرار كردن ـ نافلزها اين خاصيت را ندارند ـ مايع كشنده 10ـ قدم ـ  داستان خودماني 11 ـ يكي از عنصرهاي سازنده نمك  طعام است ـ اين عنصرسه ظرفيتي و جزء شبه فلزات است ـ بادرد مي آيد 12ـ نافلزي كه در دماي معمولي مايع است ـ يكي از بانك ها است  ـ عضوي در بدن ـ مساوي، برابر 13ـ به دام افتاده ـ درنماي آشپزخانه بكار مي رود ـ جمع امت 14 ـ نام يكي ازشهرستان هاي استان لرستان ـ روزنيست 15ـ طراحي سيستم طبقه بندي عنصرهاي با خواص مشابه توسط مندليف و شيميدانها .   

عمــودي

1ـ جزء منابع تجديد پذير است ـ دختر به زبان لكي ـ علت با يك حرف كمتر ـ قسمت برجستگي لاستيك خودرو اين عنصر يكي از فلزات قليايي است ـ از پائين به بالا به معني ناراحتي شكم است  3ـ يكي از پسوندهاست  ـ اتم بي سرـ دريا ـ شب به زبان لكي 4ـ يكي از سوره هاي قرآن است ـ اين عنصر هم يكي از فلزات قليايي است ـ بامتل مي آيد5 ـ فلاني ـ شادي  6ـ فراوان ترين عنصر در كره ي زمين  ـ فلز ليتيم كمترين مقدار اين خاصيت را دارا مي باشد 7 ـ  تپه ـ  با هيئت مي آيد ـ يكي ازرؤساي جمهوركشورشيطان بزرگ 8 ـ تنها فلزي كه در دماي معمولي مايع است ـ خورشيد ـ ضمير انگليسي 9- تنگستن (W) بيشترين مقدار اين خاصيت را داراست ـ سوره ي زنان 10ـ شيميدانها به جاي اتم گرم ومولكول گرم به كار مي برندـ يكي از عناصر است   11ـ تله ـ حرف تعجب  ـ پني سيلين درطبيعت بوسيله آن توليد مي شود  12ـ اين قانون از برابري جرم واكنش دهنده ها وفرآورده ها حكايت مي كند ـ در سنگ كره وجود دارد ،ازمصالح ساختماني 13ـ وقت ـ علامت صفت تفضيلي ـ اجداد 14ـ دركلوخه هاي كف اقيانوس ها وجود دارد ـ اين عنصر داراي ظرفيت 2 مي باشد 15ـ نقش بازيگر ـ واكنش پذيري اين عنصر از آهن بيشتر است ـ يكي از يكاهاي آن گرم است .


 

تهيه و تنظيم : محمود يوسفوند دبير شيمي دبيرستان هاي شهرستان سلسله 
 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:11  توسط حاتم حسنوند  |