مطالب شیمی

بنام خدا

طرح درس سالانه (بودجه بندی سالانه )

 درس  :  شیمی پایه : سوم سال تحصیلی۹۰-138۹ نام دبیر: ..رئیس علی حسنوند....

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوعات و عنوانهای درس

مهر ماه

اول

اول

3-1

واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری، واکنشهای شیمیایی وشیوه نمایش آنها

دوم

7-3

موازنه کردن معادله یک واکنش شیمیایی – موازنه به روش وارسی 

دوم

اول

11-8

انواع واکنش شیمیایی – واکنش سوختن و تجزیه

دوم

14-12

واکنشهای جابه جایی یگانه –واکنشهای جابجایی دوگانه

سوم

اول

-

آزمایشگاه

دوم

-

امتحان کتبی

چهارم

اول

16-14

استوکیومتری-روابط مولی- تبدیل تعداد مولها به جرم و برعکس

دوم

19-17

استوکیومتری فرمولی ( تعیین فرمول تجربی و مولکول )

آبان ماه

اول

اول

21-19

استوکیومتری واکنش- روابط جرمی- جرمی درمحاسبه های استوکیومتری

دوم

23-22

درصد خلوص مواد

دوم

اول

26-24

روابط حجمی گازها

دوم

30-27

استوکیومتری در محلولها ( غلظت مولی )

سوم

اول

33-31

واکنش دهنده محدود کننده و واکنش دهنده اضافی

دوم

37-34

بازده واکنشهای شیمیایی – استوکیومتری وزندگی- افزایش کارآیی موتورها

چهارم

اول

-

آزمایشگاه

دوم

-

امتحان کتبی فصل (1)

آذر ماه

اول

اول

41- 39

ترمودینامیک شیمیایی- انرژی وذرات سازنده ماده – آیا انرژی ماده به مقدار آن بستگی دارد ؟

دوم

44- 42

ظرفیت گرمایی مولی- ترمودینامیک چیست؟ ، سامانه و محیط پیرامون آن

دوم

اول

48- 45

انواع سامانه ها – خواص سامانه – جاری شدن انرژی در سامانه

دوم

50- 48

انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک – واکنش در حجم ثابت و واکنش در فشار ثابت

سوم

اول

52- 50

آنتالپی یک تابع حالت است

دوم

54- 53

حالت استاندارد

چهارم

اول

-

آزمایشگاه

دوم

-

امتحان فصل (2)

دی ماه

اول

اول

-

آمتحانات نوبت اول

دوم

 

آمتحانات نوبت اول

دوم

اول

 

آمتحانات نوبت اول

دوم

 

آمتحانات نوبت اول

سوم

اول

 

آمتحانات نوبت اول

دوم

 

آمتحانات نوبت اول

چهارم

اول

 

آمتحانات نوبت اول

دوم

 

آمتحانات نوبت اول

 

 

     درس : شیمی   پایه :  سوم     سال تحصیلی : 89-88      نام دبیر: ……………

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوعات و عنوانهای درس

بهمن ماه

اول

اول

56-55

برخی از آنتالپی های مهم: آنتالپی استاندارد تشکیل،آنتالپی استاندارد سوختن

آنتالپی استانداردتبخیر

دوم

58-57

آنتالپی استاندارد ذوب ،آنتالپی استاندارد تصعید ، آنتالپی استاندارد پیوند

دوم

اول

61-59

تعیین گرمای واکنشهای شیمیایی، گرما سنجی روش مستقیم اندازه گیری گرمای واکنش ،روشهای غیر مستقیم تعیین گرمای واکنشهای شیمیایی

دوم

63-62

حل خود را بیازماید و تمرین در مورد روشهای غیر مستقیم گرماسنجی

سوم

اول

65-64

آنتالپی استاندارد تشکیل و محاسبه گرمای واکنش

دوم

68-66

تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوندها

چهارم

اول

71-68

آنتروپی وتعیین جهت پیشرفت واکنشهای شیمیایی

دوم

77-74

پیش گویی جهت انجام واکنشهی شیمیایی ، انرژی آزاد گیبس

اسفند ماه

اول

اول

 

آزمایشگاه

دوم

 

ارزشیابی کتبی فصل 2

دوم

اول

77-75

محلولها ، فاز چیست ؟ ،محلولهای مایع و اجزای آن

دوم

78

انحلال پذیری مواد در آب

سوم

اول

81-79

چرا محلولها بوجود می آیند؟

دوم

83-82

آنتالپی انحلال

چهارم

اول

85-84

آنتروپی و انحلال

دوم

 

آزمایشگاه (نمایش گرماگیر بودن فرایند انحلال آمونیوم نیترات)

فروردین ماه

اول

اول

 

تعطیلات نوروزی

دوم

 

تعطیلات نوروزی

دوم

اول

 

تعطیلات نوروزی

دوم

 

تعطیلات نوروزی

سوم

اول

87-86

همچون دانشمندان ، پیش بینی انحلال پذیری ترکیبهای یونی در آب

دوم

89-88

انحلال پذیری گازها در آب ف هم چون دانشمندان

چهارم

اول

91-89

غلظت و دیگر روشهای بیان آن

دوم

92-91

غلظت معمولی ، غلظت مولار ، غلظت مولال

اردیبهشت ماه

اول

اول

 

حل تمرین و نمونه سئوال در مورد غلظت محلولها

دوم

94-93

محلولهای الکترولیت و غیر الکترولیت، درصد تفکیک یونی

دوم

اول

97-96

خواص کولیگاتیو محلولها ، فشار بخار، نقطه جوش محلولها، نقطه انجماد محلولها

دوم

100-98

هم چون دانشمندان ، کلوئیدها

سوم

اول

101

آزمایش کنید : مایونز یک امولسیون خوراکی

دوم

103-102

ویژگیهای دیگر کلوئیدها

چهارم

اول

105-104

صابون و نقش امولسیون کنندگی ،پاک کننده های غیر صابونی

دوم

 

ارزشیابی کتبی فصل 3

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 8:15  توسط حاتم حسنوند  |